ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ…!!!
ಭಕ್ತಿ

ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಡ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ…!!!

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ದೇವ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ…

ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಿದು..!!
ಭಕ್ತಿ

ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಿದು..!!

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಆಂಜನೇಯ, ಮಾರುತಿ, ಪವನ ಸುತ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯೂ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿವಂತ, ಯುಕ್ತಿವಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದೇ ಅವರನ್ನು ಸಲಹುವ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಇವನು. ಹನುಮಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂಗ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದರೆ ಸಾಕು…